Privacyverklaring

Privacyverklaring – CollectieveKracht (inclusief Zelfscan)

Versie 1.0 – januari 2022

Direct naar:

 1. Visie privacy 
 2. Wie is er verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?
 3. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?
 4. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
 5. Van wie verwerken wij persoonsgegevens, welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden?
 6. Op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
 7. Nuttig om te weten wanneer u uw persoonsgegevens deelt
 8. Waar worden uw persoonsgegevens bewaard?
 9. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
 10. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 11. Wat zijn uw rechten?
 12. Privacybeleid van derden via doorlinken
 13. Heeft u aanvullende vragen?

Visie privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Daarom gaan wij op een zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens en handelen wij binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor het gebruik van kennisplatform CollectieveKracht (hierna: kennisplatform) en de Zelfscan verwerken wij persoonsgegevens en maken wij gebruik van cookies voor onze website. Wij vinden het dan ook belangrijk om u aan de hand van deze privacyverklaring te informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, zodat u weet wat u mag verwachten bij het gebruik van het kennisplatform. In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en geven wij overige informatie die voor u van belang kan zijn. In de cookieverklaring leest u meer over ons gebruik van cookies.

Wie is er verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Rotterdam School of Management (RSM) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot het kennisplatform, in de zin van de AVG.

Contactgegevens:

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Rotterdam School of Management (RSM)

Onderzoeksgroep Institutions for Collective Action, project CollectieveKracht (hierna: Verantwoordelijke)

Burgermeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

collectievekracht@rsm.nl

De software van CollectieveKracht is niet van de Verantwoordelijke, maar van een derde partij: Mett. De Verantwoordelijke heeft met Mett een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, om te waarborgen dat Mett zich aan de regels houdt die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Mett en de Verantwoordelijke gebruiken uw persoonsgegevens om het kennisplatform te beheren en te optimaliseren. De software van Mett staat op eigen servers in Nederland.

Voor de Zelfscan wordt gebruik gemaakt van een eigen ontworpen IT-omgeving buiten het kennisplatform. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van software van Qualtrics. De Data Protection Officer van de EUR heeft vastgesteld dat Qualtrics zich aan de regels houdt die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. De software van Qualtrics staat op eigen servers in Duitsland. De EUR heeft met Qualtrics een verwerkersovereenkomst gesloten, om te waarborgen dat Qualtrics zich aan de regels houdt die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Verantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens op het kennisplatform om optimaal te kunnen samenwerken en kennis te delen met andere gebruikers op dit kennisplatform en om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen.

Burgercollectieven kunnen de Zelfscan gebruiken als een interactief instrument waarmee ze zicht krijgen op hun huidige situatie (leden, middelen, organisatie en bestuur) en potentiële uitdagingen voor de toekomst. Verantwoordelijke krijgt de beschikking over een dataset van alle ingevulde Zelfscans. Via de Zelfscan wordt de wetenschap geïnformeerd over de stand van zaken van burgercollectieven in Nederland. Meer informatie verzamelen op deze wijze zorgt er ook voor dat wetenschappers makkelijker en doeltreffender informatie kunnen publiceren en onderzoeken kunnen opzetten die nuttig zijn voor de burgercollectieven die zich op dat moment ontwikkelen. Hierbij gelden de volgende twee uitgangspunten:

 1. De dataset wordt door Verantwoordelijke gepseudonimiseerd ingezet voor wetenschappelijke analyse, zodat nieuwe inzichten en kennis aan de collectieven teruggegeven kunnen worden.
 2. Verantwoordelijke beheert de database en – na voldoende ingevulde vragenlijsten – publiceert regelmatig via het kennisplatform de belangrijkste bevindingen op geaggregeerd niveau, gebaseerd op alle gegevens die burgercollectieven aanleveren. Meer informatie verzamelen op deze wijze zorgt er ook voor dat wetenschappers makkelijker en doeltreffender informatie kunnen publiceren en onderzoeken kunnen opzetten die nuttig zijn voor de burgercollectieven die zich op dat moment ontwikkelen.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen op het kennisplatform persoonsgegevens die u onder andere bij uw profielregistratie kunt opgeven.

Wij verzamelen via de Zelfscan persoonsgegevens onder andere aan de hand van webformulieren die gemaakt zijn door middel van de Qualtrics-software.

Ook gebruikt CollectieveKracht Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken. Zie hiervoor de cookieverklaring.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens, welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden?

Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van de volgende drie categorieën van betrokkenen:

 1. Gebruikers van het CollectieveKracht-kennisplatform
 2. Beheerders van het CollectieveKracht-kennisplatform
 3. Respondenten van de Zelfscan

Hieronder kan er per categorie bekeken worden welke persoonsgegevens er verwerkt worden en voor welke doeleinden. De specifieke persoonsgegevens zijn als volgt opgedeeld in categorieën van persoonsgegevens:

1. Gebruikers van het CollectieveKracht-kennisplatform

Welke persoonsgegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Wachtwoord (nooit zichtbaar en raadpleegbaar door anderen)
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op het kennisplatform

Het is mogelijk om uw profiel aan te vullen met extra persoonsgegevens. Als u dat doet, worden deze ook verwerkt op het kennisplatform. Dit zijn de gegevens die u extra kunt opgeven: (mobiel) telefoonnummer, titel, eventuele opmerkingen, en gegevens over de organisatie waar u werkzaam bent (naam, vestiging, functie, expertise). Ook kunt u een profielfoto uploaden. U kunt uw profielgegevens altijd wijzigen. Het gebruik van dergelijke gegevens zijn optioneel en vallen daarom niet onder onze verantwoordelijkheid. Lees meer hierover onder het kopje “Nuttig om te weten wanneer u uw persoonsgegevens deelt”.

Het is ook mogelijk om uw voorkeuren in te stellen:

 • Wel/niet ontvangen van nieuwsbrieven
 • Wel/niet ontvangen van service email
 • Wel/niet ontvangen van email updates. U ontvangt updates over nieuwe of gewijzigde informatie indien u een pagina bent gaan volgen.
 • Wel/niet genoemd kunnen worden in reacties
 • Wel/niet zichtbaar maken van uw profiel voor andere ingelogde gebruikers
 • Wel/niet openbaar maken van email adres
 • Wel/niet openbaar maken van telefoonnummer
 • Wel/niet openbaar maken van profielfoto

Welke doeleinden

 1. het optimaal kunnen samenwerken en kennisdelen met andere gebruikers op het kennisplatform;
 2. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen;
 3. om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten;
 4. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 5. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven per e-mail;
 6. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 7. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 8. het optimaal laten functioneren van dit kennisplatform.

 

2. Beheerders van het CollectieveKracht-kennisplatform

Welke persoonsgegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Wachtwoord (nooit zichtbaar en raadpleegbaar door anderen)
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op dit kennisplatform.

Welke doeleinden

 1. het optimaal kunnen samenwerken en kennisdelen met andere gebruikers op dit kennisplatform;
 2. het optimaal laten functioneren van dit kennisplatform.

 

3. Respondenten van de Zelfscan

Welke persoonsgegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • IP-adres
 • Antwoorden op de gestelde vragen in de Zelfscan

Welke doeleinden

 1. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen;
 2. voor het kunnen verzenden van een digitale terugkoppeling die u per e-mail wordt verzonden;
 3. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 4. voor het uitvoeren van gepseudonimiseerd wetenschappelijk onderzoek.

 

Op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een grondslag uit artikel 6 AVG. Verantwoordelijke verwerkt per doeleinde persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:

Doeleinde

Verwerkingsgrondslag

Voor verwerkingsdoeleinden 1 t/m 5 en 11 t/m 14 verwerken we uw persoonsgegevens op grond van:

uw toestemming. Toestemming moet vrijelijk gegeven, geïnformeerd en specifiek voor het verwerkingsdoel zijn. Daarnaast dient u de verwerking door middel van een actieve handeling (ondubbelzinnig) goed te keuren. Dit kan bestaan uit het aanvinken van een check box, het indienen van een webformulier of een mondelinge acceptatie. Toestemming kan altijd ingetrokken worden. De verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming blijft rechtmatig.

Voor verwerkingsdoeleinden 6 en 9 verwerken we uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is:

 

voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Verantwoordelijke  en andere partijen. De verwerking van persoonsgegevens is onderdeel van de voorwaarden die door de andere partij wordt aanvaard.

Voor verwerkingsdoeleinden 7 en 13 verwerken we uw persoonsgegevens op basis van:

Nederlandse of Europese wetgeving. Een wettelijke verplichting hoeft niet expliciet in de wet te staan, maar kan hieruit voortvloeien.

 

Voor verwerkingsdoeleinden 8 en 10 verwerken we uw persoonsgegevens op basis van:

het gerechtvaardigd (privacy)belang van betrokkenen. Als Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang, dan worden de (privacy)belangen van betrokkenen altijd afgewogen tegen de (rechtmatige) belangen van Verantwoordelijke. Dit betekent dat de verwerking proportioneel en subsidiair moet zijn, en geen of zo min mogelijk negatieve gevolgen moet hebben voor betrokkenen.

Voor verwerkingsdoeleinden 11 t/m 14 verwerken we uw persoonsgegevens op basis van:

het algemeen belang van Verantwoordelijke, aangezien zij als universitaire entiteit belast is met de publieke taken om wetenschappelijk onderzoek te doen en hoger onderwijs aan te bieden. Deze verwerkingen ten behoeve van publieke taken zijn afgeleid uit de specifieke wetgeving hiervoor (zie de WHW hierboven), maar kunnen ook worden genoemd in bijvoorbeeld beleidsstukken van het Ministerie van OCW.

 

Nuttig om te weten wanneer u uw persoonsgegevens deelt

Vergeet niet dat indien u ons kennisplatform en dienst gebruikt dat u uw informatie met andere gebruikers kunt delen doordat uzelf uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld met deze derde deelt. Uw e-mailadres, voor- en achternaam zijn bijvoorbeeld zichtbaar voor de mensen aan wie u een uitnodiging stuurt, of van wie u een uitnodiging accepteert. Voor meer informatie over onze functies voor delen, raden wij u aan de het kennisplatform te bezoeken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van anderszins persoonlijke gegevens, die u via uitnodigingen aan anderen beschikbaar stelt, of de activiteiten van andere gebruikers of andere derden aan wie u uw informatie geeft of beschikbaar stelt.

Delen wij uw persoonsgegevens ook met derden?

In opdracht van Verantwoordelijke kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze partijen om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in (verwerkers)overeenkomsten. Als partijen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, dan worden er aanvullende en passende waarborgen getroffen.

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, noch verkocht. Verantwoordelijke verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Waar worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens verkregen via het kennisplatform worden verzameld op de servers van Mett. Uw persoonsgegevens, inclusief de registratiegegevens, aanvullende profielgegevens en gegevens over uw voorkeuren, worden bewaard totdat u deze gegevens wijzigt of totdat u uw profiel verwijdert. Ook wordt uw profiel verwijderd indien het niet meer nodig is voor het doel van het kennisplatform. De software van Mett staat op eigen servers in Nederland.

Uw persoonsgegevens verkregen via de Zelfscan worden in eerste instantie verzameld op de Qualtrics server. Voor het uitvoeren van analyses worden de data vervolgens overgezet naar SURFdrive, de cloudopslagdienst voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek. SURFdrive voldoet aan alle Nederlandse en Europese regelgeving op het gebied van privacywetgeving. De data zijn veilig opgeslagen op eigen servers in Nederland.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Uw gegevens verkregen via het kennisplatform worden beveiligd door minimalisatie van toegangsrechten, versleuteling, toezicht op gebruik, en toepassing van aanvullende maatregelen voor zover de huidige stand van techniek dit mogelijk maakt.

Uw gegevens verkregen via de Zelfscan worden bij het overzetten van Qualtrics naar SURFdrive geaggregeerd. Persoonsgegevens (naam, e-mailadres) worden hierbij niet meegenomen, enkel de data over het burgercollectief.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Verantwoordelijke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Uw registratiegegevens, aanvullende profielgegevens en gegevens over uw voorkeuren op het kennisplatform worden bewaard totdat u deze gegevens wijzigt of totdat u uw profiel verwijdert. Ook wordt uw profiel verwijderd indien het niet meer nodig is voor het doel van het kennisplatform.

In lijn met de wetenschappelijke integriteitsverplichting worden de verzamelde gegevens via de Zelfscan 10 jaar bewaard.

Als u ervoor kiest om één van uw rechten uit te oefenen (zie hieronder “Wat zijn uw rechten?”), kan dit invloed hebben op de bewaartermijn van uw persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Reactietermijn

Indien u een beroep doet op een van uw rechten zal u gevraagd worden om uzelf te identificeren. Uw vraag of rechtenuitoefening wordt binnen 30 dagen afgehandeld door Verantwoordelijke. We kunnen onze besluitvormingsperiode met nog eens twee maanden verlengen als dit nodig is om uw verzoek te behandelen.

Recht om uw toestemming in te trekken

Als een verwerking van Verantwoordelijke gebaseerd is op de grondslag toestemming, heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken. De verwerking van uw gegevens voorafgaand aan de intrekking van de toestemming blijft rechtmatig.

Recht op inzage

U heeft het recht om te weten of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Als uw gegevens worden verwerkt, heeft u het recht op inzage in deze gegevens.

Recht op rectificatie en aanvulling

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens die door Verantwoordelijke verwerkt worden en die u betreffen te wijzigen of te rectificeren. U hebt ook het recht om onvolledige gegevens over te laten in- of aanvullen, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

Recht beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, als één van de volgende situaties van toepassing is:

 • U betwist de nauwkeurigheid van de gegevens, in welk geval we de verwerking van uw gegevens onderbreken totdat we de juistheid ervan hebben geverifieerd;
 • De verwerking is onrechtmatig en u wilt dat wij uw persoonsgegevens wissen;
 • U heeft, in overeenstemming met uw recht op bezwaar, bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u bent in afwachting van de uitkomst op uw bezwaar.

Recht op bezwaar

Als Verantwoordeiljke een gerechtvaardigd belang heeft bij het verwerken van uw persoonsgegevens (Zie hiervoor: “Op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?”) heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan vanwege uw specifieke situatie. We zullen de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we een overtuigend gerechtvaardigd belang aantonen om de verwerking ervan voort te zetten die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of tenzij we de gegevens nodig hebben om een ​​juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als u uw recht op bezwaar uitoefent, zal Verantwoordelijke uw belangen afwegen tegen de belangen van Verantwoordelijke of de belangen van relevante derden, waarna een beslissing op uw bezwaar zal worden genomen.

Recht om vergeten te worden

In sommige gevallen heeft u het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat we persoonsgegevens uit onze administratie en systemen moeten wissen. U heeft het recht om te worden vergeten in de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • Als de verwerking was gebaseerd op de grondslag toestemming en u uw toestemming intrekt, en we geen andere grondslag voor verwerking hebben;
 • De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn;
 • De bewaartermijn is verstreken.

U kunt uw persoonsgegevens niet laten wissen als Verantwoordelijke een wettelijke verplichting heeft om uw gegevens te verwerken, of als de gegevens nodig zijn om een ​​juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op dataportabiliteit

Voor zover Verantwoordelijke uw gegevens verwerkt (op geautomatiseerde wijze) op basis van uw toestemming, of om een ​​overeenkomst uit te voeren die we met u hebben, heeft u het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat. U kunt ons ook vragen om de gegevens rechtstreeks aan een derde te verstrekken.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft altijd het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u echter problemen, vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens door Verantwoordelijke neem dan eerst contact met ons op privacy@eur.nl. We nemen uw privacy zeer serieus en staan u graag te woord.

Klik hier om een ​​van uw rechten uit te oefenen.

Privacybeleid van derden via doorlinken

Op het kennisplatform van Verantwoordelijke en elders zijn links opgenomen naar externe websites die niet tot de EUR behoren. Na het volgen van deze links, draagt de EUR geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens.

Heeft u aanvullende vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar privacy@eur.nl.

Hebben wij uw klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het meldingsformulier klachten die te raadplegen is op de website van de autoriteit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Versiebeheer

Deze privacyverklaring is opgesteld op 5 januari 2022 en voor het laatst gewijzigd op:

[datum wijziging]: [wijziging]

[datum wijziging]: [wijziging]

[datum wijziging]: [wijziging]

 

 

Cookie-instellingen