Tevredenheid van leden meten en versterken

Welke factoren zijn van invloed op de tevredenheid van leden. Is dat een kwestie van nut in de zin van economisch voordeel of spelen andere factoren een rol? Een tevredenheidsonderzoek onder de 194 leden van een Portugese wijncoöperatie biedt praktische aanknopingspunten voor onderzoek.

Organisatie en bestuur

Strategie

Nut

Economisch voordeel
Succesfactoren

Sector

Voedsel, natuur, landbouw

Leden

Ledenbinding
Rechten en plichten

Producten en diensten

Sociaal netwerk

De vraag naar binding en tevredenheid van leden staat bijna altijd op de agenda. Daarmee is het onderwerp voor permanent zelfonderzoek. Dit onderzoek gaat over het meten, behouden en versterken van die tevredenheid. Het betreft hier een casestudy van een relatief kleine, regionale coöperatie van wijnbouwers in Portugal. De leden zijn voornamelijk mannen met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar en relatief laag opgeleid. Een groot aantal leden is door de onderzoekers bezocht om samen de vragenlijst door te lopen en in te vullen. Vervolgens zijn diverse statistische analyses (factoranalyse, regressieanalyse) ingezet om de data te analyseren.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat economische factoren nauwelijks een voorspellende waarde hebben voor de mate van tevredenheid. Die zit veel sterker in sociaal-menselijke factoren, zoals de (sociaal-culturele) homogeniteit van de leden en de selectiecriteria voor nieuwe leden. Een factor die ook boven komt drijven als een belangrijke indicatie voor tevredenheid is de mate waarin de coöperatie bijdraagt aan ontwikkeling en training van haar leden en via die weg (technische) innovatie bevordert. De leden verwachten van of via hun coöperatie kennis en andere hulpmiddelen waar ze individueel niet over beschikken.

Algemene conclusie: wil een coöperatie als een specifieke vorm van langdurige samenwerking succesvol zijn, dan kan dat niet zonder een meerderheid van leden met een hoge mate van commitment en sterke onderlinge relaties (we feeling)  Dit sterke gevoel van erbij willen horen en er bij thuis voelen ontstaat alleen op basis van onderling vertrouwen. Niet raadzaam is een ‘open deur’ politiek van een vrije toegang voor nieuwe leden en een vrije uitgang voor leden die willen opstappen. Investeren in sterke onderlinge relaties is het devies, toegespitst op de diverse rollen van de betrokken leden: eigenaar, gebruiker / leverancier en beheerder/ controleur.

Verantwoording

  1. V. Fiqueiredo & M. Franco, 2018. Factors influencing cooperative satisfaction: A study applied in wine cooperatives in Portugal, Journal of Cleaner production, vol 19 (1), p. 15-25. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.177

Cookie-instellingen