Ruimte voor wonen: naar een integrale aanpak van de Nederlandse woonopgave

15-04-2024

Het Vision Team Wonen van TU Delft heeft een adviesrapport uitgebracht met daarin een overzicht van concrete interventies waarmee we de woningnood op kunnen lossen. Welke partijen moeten op welke manier in actie komen om uit deze crisis te komen?

Sector

Gebiedsontwikkeling
Wonen

Overig

Duurzaam(heid)

Er is Nederland een gebrek aan gepaste, betaalbare en toekomstbestendige woon- en leefruimte. Het oplossen van de woningnood vraagt om meer dan slechts nieuwbouwwoningen. Nieuwe woonruimtes moeten geschikt zijn voor veranderende leefomstandigheden en behoeftes van burgers. Het Vision Team Wonen van TU Delft geeft in dit rapport vier handelingsperspectieven en bijbehorende maatregelen.

Download 'Ruimte voor wonen'

Uit de consultaties van het Vision Team Wonen kwamen vier gedeelde waarden naar voren, die leidend moeten zijn bij het aanpakken van de woonopgave. De uiteenlopende adviezen, die uit de consultaties voortkwamen, zijn in te delen in vier domeinen van het maken, behouden, beheren en benutten van woonruimtes. De waarden en domeinen zijn ondergebracht in vier handelingsperspectieven. Zo’n handelingsperspectief is bedoeld als een handvat voor actie. Het geeft overheden, marktpartijen, maatschappelijk middenveld en burgers richting over wat ze kunnen doen om de woningnood te helpen overkomen. Aan elk van die perspectieven zijn aan het eind van het hoofdstuk concrete adviezen gekoppeld. 

Het rapport sluit af met een pleidooi. Om het tij te keren moet meer kennis gebundeld en gedeeld worden en dienen burgers, overheden, marktpartijen, maatschappelijk middenveld en kennisinstellingen zoals de TU Delft samen op te trekken bij het maken van meer ruimte voor wonen. 

Het ondersteunen van de ontwikkeling van collectieve woonvormen kan een sleutelrol spelen bij het betaalbaarder maken van huisvesting, het verminderen van de impact op het milieu en het bestrijden van eenzaamheid en sociaal isolement. 

- Darinka Czischke, Associate Professor Housing and Social Sustainability aan TU Delft

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen